Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


15 Nisan 2022

 1. BİLGİLERİN KORUNMASI

  Reşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (“Şirket”) unvanlı Şirketimiz, kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda Şirket ile ilgili tüm kişilerin (çalışan, yüklenici, her türlü mal ve hizmet tedarikçisi ve Şirketimizle ilişiği bulunan tüm gerçek kişiler) bilgilendirilmesine azami önem atfetmekte ve mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır. Bu bildirim, veri Sorumlusu olan Şirketimizin kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilere ilişkin bilgi verilmesiyle bildirilmesiyle ilgilidir.

 2. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

  Kişisel veri, KVK Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ ve HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, çağrı merkezimiz, internet sayfamız gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Şirketimiz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar kapsamında transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

  Şirketimizin faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

  1. Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
  2. Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
  3. Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
  4. İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
  5. Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  6. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
  7. Aplikasyonların hazırlanması,
  8. Mali konuların takip edilmesi,
  9. Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
  10. Bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi,
  11. Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
  12. Satın-alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi

  amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Böylelikle Şirketimizin işleme faaliyeti Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişisel veriler ise 6. maddedeki işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz KVK Kanunu çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde Şirketimizce size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet edilerek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, aramızda hakim – bağlı şirket ilişkisi bulunan şirketlerle, yurt içi yurt dışı ortaklarımız – iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, Şirketimiz içerisinde Şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, ilgili faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup Şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

 6. İNTERNET SİTEMİZDE ÇEREZ KULLANIMI

  Şirketimiz internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

  Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

  Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirilebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

 7. VERİ SAHİBİ OLARAK KVK KANUNU 11. MADDESİNDE YER ALAN HAKLARINIZ NELERDİR?

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
  2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
  3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
  5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
  6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
  8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

  haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 8. TARAFIMIZA BİLDİRMİŞ OLDUĞUNUZ KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZI NE ŞEKİLDE KULLANABİLİRSİNİZ?

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Fatih Mah Ankara Cad No 9 Fatih – İstanbul adresindeki Şirket merkezimize yazılı olarak, [email protected] Kayıtlı E-posta Adresine (“KEP”) güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile şirketimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen;

  1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
  5. Talep konusunun

  bulunması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Başvurunuz, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilmektedir.

  Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır.

  On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücretinin Tebliğ’e uygun olarak alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

 9. DEĞİŞİKLİKLER

  Şirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

“Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi”ne ilişkin politikamızı detayları ile açıklayan, daha geniş metne buradan ulaşabilirsiniz.


Bu metin hakkında herhangi bir sorunuz varsa, destek [at] resarj.com adresine e-posta gönderebilir veya +90 (850) 302 2575 no’lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.